15.8.08

സ്വാതന്ത്ര്യ പക്ഷിസ്വാതന്ത്ര്യ പക്ഷി..
കാവിക്കും പച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ സമാധാനം അല്പം കുറഞ്ഞോ എന്നൊരു സംശയം ബാക്കി..!