9.3.15

പെണ്‍ പൊരുളുകൾസ്ത്രീ, ശാക്തീകരണം, അവകാശങ്ങള്‍, ‘ബ്രേക് ദ കര്‍ഫ്യൂ’ , ടാനിയ ... ,

വനിതാദിനാഘോഷത്തിന്റെ ആരവങ്ങൾക്കിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആർക്കിടെക്റ്റ് പത്മശ്രീ ജി.ശങ്കർ തേടുന്ന 'പെണ്‍ പൊരുളുകൾ ' -  പൊരുളുതേടി  പംക്തി മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൽ തുടരുന്നു.

ഓണ്‍ലൈൻ വായനയ്ക്ക് : പെണ്‍ പൊരുളുകൾ

More reading about Tania : Wikipedia

More Reading on Break the Curfew campaign:
The Times of India : 04 March 2015
The Hindu : 04 March 2015

#BreakTheCurfew

No comments: