5.5.15

കെട്ടുപോകുന്ന മണ്‍ചെരാതുകള്‍

"എല്ലാ ദുരന്തവും കഴുകന്മാരുടെ വാതിലുകള്‍ തുറന്നിടുന്നു. അതിലൂടെ ജര്‍മന്‍-ഫ്രഞ്ച്-യൂറോപ്യന്‍-അമേരിക്കന്‍ ടെക്നോളജികളുടെ വര്‍ഷപ്രവാഹമാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എന്നു പറയാനുള്ള നട്ടെല്ലും രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയും എന്നേ ഇവര്‍ക്കൊക്കെ നാം പണയംവെച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നാടന്‍ അറിവുകളുണ്ട്. അതിലൂടെ ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് സാധിക്കും.." - ആർക്കിടെക്റ്റ്  പത്മശ്രീ ജി.ശങ്കർ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതുന്ന പംക്തി 'പൊരുളുതേടി' തുടരുന്നു.


ഓണ്‍ലൈൻ  വായനയ്ക്ക് : കെട്ടുപോകുന്ന മണ്‍ചെരാതുകൾ 

No comments: