12.6.15

കിനാശ്ശേരി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്..!

 
പതിനായിരകണക്കിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞ്  കിടന്നാൽ അത് നാടിൻറെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ തകർത്തേക്കുമെന്നതിനാൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ പ്ലസ് 2 ജയിക്കാത്തവരെയും കൂടി പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ട് വരണം സർ. അത് പോലെ 'സംപൂജ്യർ'ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയെ ഉടനടി മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി അടിക്കാനും ഉത്തരവാകണം; കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠന പ്രവേശിത സംസ്ഥാനമെന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള  അങ്ങയുടെ  ശ്രമത്തെ തുരങ്കം വെയ്ക്കുന്ന ഒരാളെയും വെറുതെ വിടരുത്.  
എല്ലാവരും 100 ശതമാനം മാർക്കോടെ പത്താം തരവും , പിന്നെ 100 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഹയർ സെക്കൻണ്ടറിയും ജയിച്ച് പൂജ്യം മാർക്കോടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനവും നേടുന്ന കിനാശ്ശേരി സ്വപ്നം കാണുന്ന അങ്ങേയ്ക്ക് പ്രണാമം..!    

No comments: