5.8.15

നമുക്കത്യാവശ്യം എയർ ആംബുലൻസാണോ?

''കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം ഇല്ലാത്തതു കാരണം വയറിളക്കം മൂലം പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ  മരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത്, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം കാരണം പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഓപ്പറേഷൻ തീയ​റ്ററുകളും ഓടാത്ത ആംബുലൻസുകളും ഉള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പറക്കാത്ത വിമാനങ്ങളും കൂടി വേണോ എന്നാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്''  -  ഡോ. എസ്.എസ് ലാലിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ലേഖനം  '' നമുക്കത്യാവശ്യം എയർ ആംബുലൻസാണോ? '' - കേരള കൗമുദി പത്രം (05.08.2015)
 
ഓണ്‍ലൈൻ വായനയ്ക്ക് :  http://news.keralakaumudi.com/news.php?nid=368f49936204cbcf89b20e0ec8b35503

No comments: