10.12.14

കനവിലെ , കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളിൽ...


" കനവിലെ , കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളില്‍
കളിയോടങ്ങളില്‍ നാം മറുകര തേടുന്നു... "


എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ജിഷയുടെ വരികള്‍..
എക്കാലത്തെയും പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ സുജീര്‍ ന്റെ ശബ്ദം
ഒപ്പം എം.ജി ദിനേശിന്റെ സംഗീതം
I am very proud to share my friends  (Sujeer, Jisha, and MG Dinesh) latest musical experiment.. !


No comments: